Netflix fällt Patenttroll zum Opfer

Kommentare zu folgendem Beitrag: Netflix fällt Patenttroll Blackbird Technologies zum Opfer